नेपालको वर्तमान संविधानका मूख्य मूख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषताहरू देहाय बमोजिम छन् :– >> संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था । >> मौलिक हक

Read more